Onze praktijkhouders

Herman van Boven
Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en PRI-basistherapeut
W: www.ubovenaan.nl
E: info@ubovenaan.nl
T: 06 21265510

Anjo Braamse
Verpleegkundig Specialist (VS) GGZ,
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV),
EMDR en NET traumatherapeut
W: www.praktijksamen.com
E: praktijksamen@gmail.com
T: 06 14485918

Christa Offringa
psycho motorisch therapeut en mindfulness trainster
W: www.inthierennu.nl
E: christaoffringa@inthierennu.nl
T: 06 17405474

Annemarie de Kroo
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)en integratief psychotherapeut ECP houder
W: www.praktijkdekroo.nl
E: praktijkdekroo@zeelandnet.nl

Ineke Rijken
Psychiater
E: praktijkveldzigt@gmail.com

Kees Bak
GGZ Verpleegkundige,
ECP therapeut, ACT trainer
W: www.keesbak.nl
E: kees.bak@home.nl
T: 06 40379443

Annewyke Lodenstein
Verpleegkundig specialist AGZ, Msc
Consulent seksuele gezondheid NVVS
seksuelegezondheidzeeland.nl
info@seksuelegezondheidzeeland.nl
T: 06 25485048

Hanny Terburg
Verpleegkundig Specialist (VS) GGZ
W: www.1np.nl
E: h.terburg@extenzo.nu

Marcel de Looff
PRI-basistherapeut
W: www.zee-kracht.nl
E: info@zee-kracht.nl
T: 06 50989537

Marieke van der Kooij
PRI-basistherapeut
W: www.prionline.nl
E: praktijkooitennu@gmail.com
T: 06 41401730

Rineke Brinkman
GZ haptotherapeut
W: www.haptotherapie-goes.nl
E: info@haptotherapie-goes.nl
T: 06 28360583

Willemien Vette
Ergotherapeut,
cognitief revalidatie therapeut,
burn-out coach
W: www.energieherstel.nl
E: info@energieherstel.nl 
T : 06 26248338

Ciska van Boven
Fysiotherapeut
gespecialiseerd in hand-, pols-
en chronische pijnklachten
Ambulante begeleider (WMO)
W: www.praktijkciskavanboven.nl
E: info@praktijkciskavanboven.nl
T: 06 28393622

Ilona Sonke
Diëtist
W: www.ilonasonke.nl
E: contact@ilonasonke.nl
T: 06 15893950